Deep Brain Reorienting (DBR)

Deep Brain Reorienting, DBR in Stockholm, Sweden 2024

 

Kort om DBR

DBR är en traumapsykoterapi, se deepbrainreorienting.com Metoden syftar till att få tillgång till och bearbeta traumatiska upplevelser. Det sker genom att startpunkten för kroppens svar på ett hot eller en anknytningsstörande upplevelse spåras och processas på ett sätt som blir uthärdligt för patienten. Det som en gång påverkat mellanhjärnan när den uppmärksammat något potentiellt överväldigande kan på så sätt läkas med hjälp av DBR.
DBR har utvecklats av den skotske psykiatern Dr. Frank Corrigan som en metod för att bearbeta svåra upplevelser när till exempel EMDR och KBT inte räcker för att hjälpa patienten att komma över sin traumatisering. Metoden fokuserar på musklerna i axlar, nacke, huvud och ansikte hos patienterna samtidigt som de minns en traumatisk händelse.
I DBR letar vi efter startpunkten för patientens varseblivning och anspänning i samband med en överväldigande upplevelse. Vid komplex PTSD och anknytningstrauman har uppmärksamheten i form av en orienteringsanspänning ofta följts av att kroppen har svarat med chock. Genom att bearbeta stressreaktionen på mellanhjärnenivå, riktar terapin in sig på grundorsaken till den kvarvarande anspänningen.

DBR erbjuder en neuroaffektivt uppdaterad teori och en väl strukturerad psykoterapimetod. Den gör det möjligt för erfarna behandlare av komplext traumatiserade och dissociativa patienter att hjälpa dem på ett genomgripande sätt.

Den första RCT-artikeln som utvärderar DBR som behandlingsmetod för PTSD publicerades i augusti 2023,
se artikel
www.schulich.uwo.ca 

Åtta minuter om DBR på Youtube

För vem

DBR-utbildningen vänder sig till legitimerade psykoterapeuter, psykiatriker med grundläggande psykoterapiutbildning, legitimerade psykologer och annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med minst steg-1 kompetens i psykoterapeutiskt arbete och erfarenhet av att arbeta med anknytningsskador, komplex traumatisering och strukturell dissociation.

Upplägg och innehåll:

Kursen är uppdelad i tre steg där varje nivå är två heldagar. Efter genomgången godkänd utbildning om sex kursdagar kan deltagarna även påbörja att kvalificera sig för att bli internationellt certifierade DBR-terapeuter, se kriterier på https://deepbrainreorienting.com/# (kommer snart).

Level 1

• To develop an understanding of the neuroanatomy and neurophysiology of threat and adversity response systems in the midbrain, the upper part of the brainstem
• To be able to track deep sequences that have occurred so quickly that only their late effects have been recognized – and to wait with these sequences until full processing of them has occurred
• To identify and differentiate the main components of physiological sequences underpinning conflicted orienting patterns in relational connections.

Level 2

• To deepen understanding of the neurobiology underpinning attachment and human connection
• To understand the key role a triad of midbrain neural circuits play in shaping conflicted orienting patterns potentially throughout life
• To refine our thinking on the dual implications of attachment pain and attachment shock on the innate connection system and the innate alarm system
• To identify and differentiate the O-T-A-S sequences that underpin attachment pain and attachment shock.

Level 3

After the training participants will be able to:
• Understand the role of core aloneness pain in the long-term effects of early-life trauma.
• Know how to elicit the sequences from shock and pain to affects and defences – even when these lead into dissociated parts of self.
• Understand the use of the Protoself access in preparation for deep-level processing.
• Know how to get beneath the overt symptoms in other disorders, such as obsessive-compulsive disorders, to process the underlying conflicts.
• Understand the role of the Orienting Tension as an opener of a specific file into an unconscious conflict.
What those attending will learn that will improve their DBR practice or clinical outcomes.
• How to apply DBR in complex trauma disorders in which processing of trauma memories is difficult because of emotional dysregulation and/or dissociation.
• How to differentiate different dissociative responses according to their putative pathophysiological or neuroscientific mechanisms.
• How to use the Where Self / Protoself approaches to access unconscious conflicts.
• How to assist the endogenous healing process when there is core aloneness pain from very early in life.

Kursens tre nivåer innehåller även praktisk träning varvid deltagarna delas upp i mindre grupper. De får tillämpa DBR-protokollet för att få egen erfarenhet av metodens potential. Tonvikt läggs vid integritet och bevarad professionalitet i egenupplevelsen av att vara i rollen av klient, behandlare och observatör.

Lärandemål

Kunskap och förståelse:

En genomgången utbildning ger kunskap om hur kvarstående traumatisering efter chock, överväldigande upplevelser och/eller anknytningsskador påverkar neuroanatomin och neurofysiologin i mellanhjärnan, och därmed stora delar av det centrala nervsystemet och personens fungerande.

Deltagaren kommer att kunna identifiera komponenterna i de aktiveringsmönster som ligger till grund för motstridiga orienteringsmönster i mellanhjärnan och övre delen av hjärnstammen och hur de uppstår i chock, bristande anknytning och i hotfulla situationer, liksom hur de påverkar affektreglering och olika former av dissociation.

Färdigheter och förmågor:

Efter genomgången utbildning kan deltagaren på ett ansvarsfullt sätt arbeta kliniskt utifrån en teoretisk förståelse och identifiera och särskilja de varseblivningssekvenser som uppstått i bristande anknytning. Då kan dysreglering och underliggande konflikter bearbetas. Dessa kan ha inträffat så snabbt att endast deras sena konsekvenser kan noteras, som t ex psykiatriska symptom och syndrom, smärta och psykosomatisk samsjuklighet.

Värderingsförmåga och terapeutiskt förhållningssätt:

Efter genomgången utbildning kan deltagaren i samarbete med sina patienter främja inneboende läkning av psykisk traumatisering, den djupa övergivenhetens smärta och andra anknytningsskador, såsom tidig skamproblematik, bland annat via aktivering av protosjälvet, och arbete med orienteringsanspänning i enlighet med Deep Brain Reorienting. Deltagaren kommer att kunna tillämpa DBR på komplexa traumastörningar och de fyra olika formerna av trauma-relaterad dissociation.

Kursen bedöms som godkänd/icke godkänd. Minst 80 % närvaro samt ett aktivt deltagande i kursmomenten krävs för godkänt resultat.

Kurser

Datum

DBR in person training, Stockholm, Sverige:
Torsdag–fredag 16–17 maj, level 1 (Kursen avslutad, 38 deltagare)
Fredag–lördag 23–24 augusti, level 2 (Fullbokad)

Fredag–lördag 18–19 oktober, level 3, Webbaserad kurs, lärare Dr. Frank Corrigan MD, FRC Psych, www.deepbrainreorienting.com/frank-corrigan/ 

Plats level 1 och 2

Utsikten, Rehnsgatan 20, 6 tr, 113 57 Stockholm

Schema level 1 och 2

Förmiddag klockan 09.15–12.15, med kortare förmiddagsrast.
Lunch klockan  12.15–13.30 Intas i centrala Stockholm eller som medhavd matsäck på Utsiktens terrass med vy över Stockholms takåsar (ingår ej i kursavgiften).
Eftermiddag Klockan 13.30–16.30 med kortare eftermiddagsfika.

Kursledare level 1

Andy Harkin, MD, Psychotherapist, and Trauma Specialist, se bio

Kursledare level 2

Jessica Christie Sands, PhD, leg. psykolog och DBR-trainerse bio

Pris

Avgiften för varje del kommer att vara 7500 kr + moms, om du anmäler dig till de två nivåerna i första kursomgången, blir det totala priset för de två delarna 14 000 kr + moms. Beloppet kan delas upp. Pris för den webbaserade tredje nivån, level 3 kommer snart.

I priset ingår undervisningsmaterial, förmiddags- och eftermiddagsfika.